انواع روغن فلاکس Flux

انواع روغن فلاکس Flux

انواع روغن فلاکس Flux یا روغن تنه کار لحیم روغن لحیم یا فلاکس انواع مختلفی بر اساس ترکیبات به کار رفته دارد. در تمامی مدل‌های فلاکس فرآیند برداشتن اکسیداسیون صورت می‌گیرد. این فرآید باعث بهبود فرآیند لحیم کاری و حفاظت از اکسید شدن پس از لحیم کاری می‌باشد. بسته به نوع جنس لحیم کاری، انواع فلاکس ادامه مطلب