تامین اینورتر نیروگاه 10 مگاوات لامرد

کارفرمای این پروژه شرکت مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه بوده است که در راستای ماموریت سازمانی خود به سرمایه گذاری در این وحوزه ورود پیدا نموده است. با توجه به پتانسیل گسترده کشور در زمینه انرژی خورشیدی، پس از بررسی های فنی به عمل آمده در این زمینه و با در نظر گرفتن شاخص های مالی، منطقه ویژه صنایع انرژی بر لامرد به عنوان یکی از مناطق مناسب برای احداث نیروگاه خورشیدی فوتو ولتائیک برگزیده شده است.

شرکت سایان اوج پارس افتخار دارد نسبت به تامین 400 دستگاه اینورتر 25 کیلوواتی فرونیوس برای این شرکت اقدام نموده است.

پروژه های مشابه